Algemene voorwaarden

TREBS BV
Algemene Voorwaarden


Artikel 1   Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Trebs BV en koper gesloten overeenkomsten van koop en verkoop en zijn tevens van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen betrekking hebbende op die overeenkomsten. Uitsluitend de meest recente versie van deze voorwaarden heeft betrekking op toekomstige of vervolgovereenkomsten.

1.2  Alle offertes van Trebs BV zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van een maand, tenzij anders in de offerte bepaald door Trebs BV. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door Trebs BV.

1.3  De koper doet door het sluiten van de koopovereenkomst afstand van eventueel door hem gehanteerde (inkoop)voorwaarden hoe ook genaamd en hoe ook gepresenteerd, zodanig dat enkel de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten, de totstandkoming en de uitvoering daarvan daaronder begrepen.

1.4  Alle (rechts)handelingen en gedragingen, die in het kader van de door ons met de koper gesloten overeenkomst door een functionaris of werknemer van de koper worden verricht, worden geacht bevoegd verricht te zijn, namens de koper en binden de koper. De koper kan zich er jegens Trebs BV niet op beroepen, dat ter zake deze handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om de koper te vertegenwoordigen of te verbinden.

Artikel 2  Prijzen

2.1  Alle prijzen zijn berekend in Euro en zijn exclusief BTW, verpakking, vrachtkosten, eventuele verzekeringskosten, tenzij op de koopovereenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2  De door Trebs BV gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op materiaal-, loon-, vrachtprijzen en valutaverhoudingen, die op de datum van de offerte gelden. Trebs BV heeft het recht om alle na de offerte opgetreden verhogingen door te berekenen aan de koper.

Artikel 3  Levering

3.1  Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering franco is, worden de goederen vervoerd voor rekening en risico van Trebs BV. In alle andere gevallen worden de goederen vanaf de door Trebs BV aangewezen locatie naar de plaats van bestemming vervoerd voor rekening en risico van de koper.

3.2  De koper dient het juiste afleveradres en alle voor de aflevering noodzakelijke instructies bij de bestelling bekend te hebben gemaakt bij Trebs BV. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat de goederen op het opgegeven afleveradres tussen 08.00 -17.00 uur kunnen worden afgeleverd of gelost.

3.3  De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze door Trebs BV worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert, heeft Trebs BV het recht de goederen op te slaan voor rekening en risico van de koper.

3.4  Indien de koper, Trebs BV of haar vervoerder niet in staat stelt direct bij aankomst af te leveren of te lossen of door het ontbreken van juiste of voldoende instructies voor de aflevering, voor Trebs BV of haar vervoerder wachttijd of andere vertraging ontstaat, heeft Trebs BV het recht de haar daardoor opgekomen kosten en/of schade aan koper in rekening te brengen en is de koper gehouden de kosten en/of schade aan Trebs BV te voldoen.

3.5  Een opgegeven levertermijn is altijd indicatief en geen fatale termijn.

3.6  Een bij (af)levering van goederen verstrekte vrachtbrief of afleveringsbon wordt geacht de hoeveelheid van hetgeen is geleverd juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen binnen 24 uur per fax of e-mail en binnen twee werkdagen bij aangetekende brief met ontvangstbericht aan Trebs BV meldt. Ook al meldt de koper tijdig en op de juiste wijze aan Trebs BV dat hem minder is geleverd dan op het document is aangegeven, geeft dat hem niet het recht de betaling op te schorten.

3.7  Bij aflevering van de goederen is de koper verplicht de staat van de verpakking te controleren en indien deze een gebrek vertoont daarvan een aantekening te maken op de vrachtbrief of afleveringsbon. Indien geen aantekening op de vrachtbrief of afleveringsbon is gemaakt is, wordt de verpakking geacht deugdelijk en niet beschadigd te zijn geweest. Bij een ernstig gebrek aan de verpakking zal de koper in het bijzijn van de vervoerder de verpakking dienen te openen en het goed op eventuele beschadiging controleren. De koper informeert Trebs BV terstond per fax of e-mail. Verder dient de koper binnen twee werkdagen na aflevering Trebs BV bij aangetekende brief met ontvangstbericht daarvan melding te maken.

3.8  Indien is geconstateerd dat het goed als gevolg van defecte verpakking is beschadigd, zal de koper het goed weigeren en dit aan de vervoerder mee teruggeven. De koper informeert Trebs BV terstond hierover per fax of e-mail. Verder dient de koper binnen twee werkdagen na constatering en weigering bij aangetekende brief met ontvangstbericht Trebs BV daarvan melding te maken.

Artikel 4  Overmacht

4.1  Indien Trebs BV door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal zij al haar verplichtingen mogen opschorten tot de overmachtsituatie is geëindigd. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden, heeft elke partij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder daardoor aan de andere partij enig vergoeding schuldig te worden.

4.2  Onder overmacht wordt, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, tevens verstaan (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking bedrijfsbezetting, uitsluiting, import- of exportverboden door of vanwege een overheid, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de energielevering, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of dienstverleners, alles zowel bij Trebs BV als bij derden, waarvan Trebs BV (de) goederen of diensten dient te betrekken.

4.3  Trebs BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de overmachtsituatie intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

4.4  Voor zover Trebs BV bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, heeft zij het recht het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de overeenkomst te factureren. De koper is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5  Aansprakelijkheid

5.1  De aansprakelijkheid van Trebs BV is beperkt tot maximaal het bedrag van het goed exclusief BTW volgens de factuur van Trebs BV met betrekking tot het goed waardoor de schade is ontstaan. Aansprakelijkheid voor verdergaande schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.2  Trebs BV is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, orderverlies, bewerkingskosten e.d. Derden kunnen nimmer aanspraken tegen Trebs BV doen gelden, behalve voor zover deze voortvloeit uit de Wet productaansprakelijkheid en tot de maxima als op die wet gebaseerd.

Artikel 6  Eigendomsvoorbehoud

6.1  Alle geleverde zaken blijven eigendom van Trebs BV totdat de koper alle verplichtingen jegens Trebs BV volledig is nagekomen. Indien enige factuur onbetaald is gebleven, strekt het eigendomsrecht zich ook uit tot alle goederen die eerder zijn geleverd en waarvan de factuur wel door koper is voldaan.

6.2  Door Trebs BV geleverde zaken die onder haar eigendomsrecht vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

6.3  De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere wijze te bezwaren.

6.4  Indien door derden beslag wordt gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is de koper verplicht de beslaglegger op het eigendomsvoorbehoud te wijzen en Trebs BV daarvan terstond te informeren.

6.5  De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Op eerste verzoek van Trebs BV overlegt de koper een afschrift van de verzekeringspolis. Op eerste verzoek
 van Trebs BV draagt koper er zorg voor, dat de rechten uit hoofde van de verzekeringspolis voor zover deze betrekking hebben op de onder het eigendomsrecht vallende goederen aan Trebs BV worden overgedragen dan wel Trebs BV in die rechten wordt gesubrogeerd.

Artikel 7  Betaling

7.1  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum .

7.2  Bij niet tijdige betaling is koper vanaf 30 dagen na factuurdatum zonder sommatie of ingebrekestelling 1% rente per maand, of een gedeelte daarvan, verschuldigd.

7.3  Bij niet tijdige betaling en andere tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst zijn alle door Trebs BV te maken buitengerechtelijke incassokosten voor rekening koper. Deze kosten worden berekend conform het degressieve tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
 
Artikel 8  Garantie, klachten, afwijkingen en retourzendingen

8.1  De door Trebs BV te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Trebs BV verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, welke door de producent van de zaak wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

8.3 Indien de goederen niet in goede staat zijn afgeleverd of naar het oordeel van de koper de ontvangen zaken niet overeenkomen met de order of niet alle bestelde goederen zijn geleverd, is de koper verplicht Trebs BV terstond daarover te informeren per fax of e-mail. Verder dient de koper binnen twee werkdagen bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging Trebs BV daarvan melding te maken. Trebs BV is niet verplicht te laat ingediende klachten te accepteren. Bij het indienen van de klacht geeft de koper een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het gebrek.

8.4  Aan gebreken van of aan goederen kan koper slechts aanspraken tegenover Trebs BV ontlenen als hij het gebrek gemeld heeft binnen acht dagen na ontvangst van de goederen. De melding dient bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan Trebs BV plaats te vinden.

8.5  Indien de klacht een niet-zichtbaar gebrek betreft dat eerst bij gebruik van het goed blijkt en kan blijken, dient de koper binnen twee werkdagen na aflevering van het goed aan zijn klant bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging Trebs BV daarvan melding te maken, maar nooit later dan één maand na factuurdatum van Trebs BV.

8.6  Trebs BV hoeft een klacht niet in behandeling te nemen zolang de koper enige factuur van Trebs BV niet heeft voldaan.

8.7  Een klacht is niet gegrond, indien het goed niet is gebruikt overeenkomstig de gebruiksvoorschriften, onoordeelkundig is gebruikt, niet is gebruikt overeenkomstig de bestemming of het gebrek is ontstaan door onvoorzichtigheid van of aan de zijde van de koper.

8.8 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Trebs BV daardoor gevallen, integraal voor rekening van koper.

8.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten aan de koper in rekening worden gebracht.

8.10  Indien de klacht door Trebs BV gegrond is bevonden, heeft zij de keuze, of de overeenkomst met betrekking tot het gebrekkige goed te ontbinden en de koper te crediteren of het gebrekkige goed te vervangen door eenzelfde goed.

8.11  Goederen die voorwerp van een klacht zijn mogen uitsluitend worden geretourneerd aan Trebs BV na vooraf gekregen schriftelijk bericht dat zij de goederen wenst terug te ontvangen. Geretourneerde goederen worden slechts geaccepteerd als ze compleet zijn, voorzien zijn van een kopie van de factuur, een omschrijving van het defect en vermelding dat het goed defect is geraakt binnen een maand na aankoop, en de retourzending voldoende is gefrankeerd. Indien de goederen niet uiterlijk binnen 8 dagen na een daartoe gedaan verzoek door Trebs BV zijn terugontvangen, wordt verondersteld dat de koper alsnog de goederen wenst te behouden en de klacht heeft ingetrokken. In dat geval is de volledige koopprijs met betrekking tot het goed verschuldigd.

8.12  Indien naar aanleiding van een gegronde klacht Trebs BV het gebrekkige goed heeft vervangen, dan wordt Trebs BV geacht tijdig te hebben geleverd.

8.13 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Trebs BV en de door Trebs BV bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9  Toepasselijk recht

9.1  Op alle tussen haar kopers en Trebs BV gesloten koopovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

9.2  De bevoegde rechter is de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Maastricht.

9.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarde is steeds bepalend voor de uitleg.
 
Artikel 10 Slotbepaling

Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of in rechte vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Trebs BV en koper zullen dan in overleg treden om vervangende bepalingen overeen te komen, die naar doel en strekking overeenkomen met de nietige of vernietigde bepalingen.